Adatvédelem

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FOLYAMATLEÍRÁS A HTTPS://KOLORCITY.HU/ WEBOLDAL-LÁTOGATÁSA SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSEKRŐL

 
A Barcika Art Kommunikációs, Kulturális és Sport Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint ezúton tájékoztatja Önt, jelen tájékoztatóval és folyamatleírással az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. A folyamatban való részvétellel Ön, mint érintett a jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.
 
 

AZ ADATKEZELŐ PONTOS MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI:

 
Adatkezelő megnevezése: Barcika Art Kommunikációs, Kulturális és Sport Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Adatkezelő cégjegyzékszáma: 05-09-016036
Adatkezelő adószáma: 14408542-2-05
Adatkezelő székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 5.
Adatkezelő e-elérhetősége: adatvedelem@barcikacentrum.hu
Adatvédelmi tisztviselő: Fehér László
 
 

A WEBOLDAL LÁTOGATÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS

 
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:
 
A weboldalon kapcsolatfelvételt kezdeményező látogatók azonosítása, számukra az elektronikus szolgáltatások elérhetővé tétele cookie-k alkalmazásával.
 
 
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
 
a GDPR 6. cikk (1) a) az adatkezeléshez az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez,
 
 
KEZELT ADATOK KÖRE:
 
https://kolorcity.hu/ weboldalra látogató számítógépének IP címe, a weboldalon tartózkodás kezdő és befejező időpontja
 
 
AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA:
 
A Társaság az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi Társaságot, úgy Társaság jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani.
 
 
A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:
 
− az érintett törlési kérelmét követően az adatokat törli a társaság
 
 
AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE:
 
az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.
 
 
AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA:
 
Az Adatkezelő a weboldal látogatása (https://kolorcity.hu/) során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ.
A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.
A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja.
 
 
AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:
 
A Társaság tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet jelen adatkezelési folyamat tekintetében:
  • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
  • kérheti személyes adatainak törlését
  • kérheti személyes adatai kezelésének visszavonását,
  • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
  • élhet adathordozhatósághoz való jogával
 
A Társaság törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.
 
Amennyiben jelen tájékoztatóban felsorolt célok tekintetében élni szeretne a GDPR-ban meghatározott jogaival úgy, kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az adatvédelmi tisztviselőnknek címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön azonban szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően a Társaság erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésére állnak. Minden más esetben az igényt munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan.
 
Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.
 
Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal Ön fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez.
 
Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, hogy ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát hozzánk fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. Javasoljuk ezért, hogy először adatvédelmi tisztviselőnkkel vegye fel a kapcsolatot!
 
Adatvédelmi nyilatkozatok: