hu en sk

ÁSZF

 

Általános Szerződés Feltételek

www.kolorcity.hu

 

 

1. Rövid bevezetés

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek ( továbbiakban: ÁSZF ) tartalmazza azokat a fogalmakat, illetve leírásokat, szabályokat, amelyek a www.kolorcity.hu weboldal működését, azon belül is leginkább a jegyvásárlást teszik lehetővé, egyértelművé. A jegyvásárló amint jegyet vásárol, vásárlásával elfogadja jelen ÁSZF rendelkezéseit is. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és minden Önre vonatkozó pontját kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, jelen ÁSZF-ben is jelölt, a weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevétele fizikai jelenlét nélkül érvényes szerződéssel kerül megkötésre Ön és a Barcika Art Kft. között. A felek az alábbi ÁSZF-ben is megadott elérhetőségeken, illetve a weboldalon keresztül kommunikálhatnak egymással. A www.kolorcity.hu weboldal a KolorFesztivál és egyéb helyi és térségi programok bemutatására, illetve jegyértékesítésre, versenynevezésre létrehozott, menükkel és almenükkel rendelkező weboldal. A jelen ÁSZF-ben nem részletezett feltételekről, a működés egyéb részleteiről a weboldalon, illetve egyéb elérhetőségeken, jogszabály helyeken (melyeket jelen dokumentumban ismertetünk) található további tájékoztatás. Az ÁSZF letölthető a következő linkről, Illetve megtekinthető a www.kolorcity.hu weboldalon, annak láblécén, illetve a jegyvásárlás folyamatában.

 

2. Általános, jelen ÁSZF-ben használt fogalmak, rövidítések

 

ÁSZF: Általános Szerződési Feltételek.

Felhasználó/látogató: azon személyek, akik a www.kolorcity.hu weboldalt felkeresik.

Igénybe vevő: Akik a www.kolorcity.hu weboldalon jegyet kívánnak vásárolni, vagy nevezni szeretnének, illetve elindítják a vásárlási folyamatot, azaz használják a weboldal jegyvásárlási funkcióját.

Szolgáltató: a jegyet kibocsájtó, illetve a weboldalt működtető cég.

Felek: felhasználó/látogató/igénybe vevő/szolgáltató együttesen

Weboldal: a www.kolorcity.hu

Szerződés: szerződésként hivatkozik jelen ÁSZF a sikeres jegyvásárlásra. Pontosítása az 5. pontban.

Fogyasztó/vállalkozás: 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerint

 

3. Szolgáltató adatai, panaszkezelő és ügyfélszolgálat

 

A Szolgáltató jelen esetben panaszkezelő is egyben, illetve az ügyfélszolgálatot is a Szolgáltató biztosítja, annak jelen pontban megadott elérhetőségein. A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 

A szolgáltató/panaszkezelő/ügyfélszolgálat neve: Barcika Art Kft.

A szolgáltató/panaszkezelő/ügyfélszolgálat székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 5.

A szolgáltató/panaszkezelő/ügyfélszolgálat elérhetősége ( cím ): 3700 Kazincbarcika, Fő tér 5.

A szolgáltató/panaszkezelő/ügyfélszolgálat ( e-mail cím ): barcikaart@gmail.com

Telefonszáma: 48/313-030

A szolgáltató/panaszkezelő/ügyfélszolgálat adószáma: 14408542-2-05.

A szolgáltató/panaszkezelő/ügyfélszolgálat cgj. száma: 05-09-016036

A szerződés nyelve: magyar

NAIH azonosító: NAIH-91781/2015,

Tárhely szolgáltató neve: Tárhely.eu Szolgáltató Kft.

Tárhely szolgáltató székhelye: 1144 Budapest, Ormánság u.4.

Tárhely szolgáltató e-mail címe: support@tarhely.eu

 

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt – vesz fel. A Szolgáltató köteles a jegyzőkönyv egy példányát – a telephelyen felvett szóbeli panasz esetén azonnal a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni. A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

 

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

 

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek:

 

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

 

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál (A felhasználó lakóhelye, vagy a Szolgáltató székhelye szerint illetékes területi Kormányhivatal fogyasztóvédelmi szervezeti egységéhez lehet benyújtani. Elérhetőségeket itt talál: területi nfh.hu/területi.)

 

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és székhelye:

Kazincbarcikai Járásbíróság.

BAZ Megyei Békéltető Testület , 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Bírósági eljárás kezdeményezése.

 

Panaszkezelés

 

Az Igénybe vevő a szolgáltatással kapcsolatos kifogásait a fenti elérhetőségek valamelyikén teheti meg, terjesztheti elő.

Amennyiben szóban, a helyszínen terjeszti elő, a Szolgáltató lehetőségéhez mérten igyekszik azt azonnal orvosolni. Amennyiben erre nincs lehetőség, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvet a panaszra adott válasszal együtt köteles elkészíteni, illetve a kész jegyzőkönyv egy példányát az Igénybe vevőnek átadni. Amennyiben ez nem lehetséges, más módot kell találni a rendezésre, az itt részletezett panaszkezelési módokat felhasználva.

 

Amennyiben a panasz telefonon vagy egyéb nem személyes jelenlétet biztosító felületen, de mégis szóban érkezik, a jegyzőkönyv másolatát a szolgáltató köteles megküldeni az érdemi válasszal együtt az Igénybe vevőnek.

 

Minden egyéb esetben a szolgáltató köteles az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint eljárni. További hírközlési eszköz segítségével beérkezett panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítóval ellátni, mely segíti a panasz későbbi visszakeresését.

 

Az írásban érkezett panaszt a Szolgáltató köteles 30 napon belül elbírálni és érdemben megválaszolni. Ilyenkor a választ postán kell megküldenie.

 

Amennyiben a panasz elutasításra kerül, a Szolgáltató az elutasítás okáról, indokairól köteles tájékoztatni a felhasználót, illetve tájékoztatja az egyéb jogérvényesítési lehetőségekről is.

 

Amennyiben a panaszkezelés nem jut eredményre a Szolgáltatóval, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek adottak az Igénybe vevő számára:

 

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése A Szolgáltató székhelye szerinti illetékes békéltető testület székhelye, neve:

BAZ Megyei Békéltető Testület, 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

 

Fogyasztóvédelmi hatóság felkeresése és panasztétel hatóságnál (Az Igénybe vevő lakóhelye, vagy a Szolgáltató székhelye szerint illetékes területi Kormányhivatal fogyasztóvédelmi szervezeti egységéhez lehet benyújtani. Elérhetőségeket itt talál: területi nfh.hu/teruleti.)

 

Bírósági eljárás kezdeményezése

Illetékesség

 

Szolgáltató és Felhasználó/Igénybe vevő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó/Igénybe vevő és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Kazincbarcikai Járásbíróság illetékességét.

 

 

4. Alapvető rendelkezések

 

Jelen szabályzat által nem szabályozott kérdések

 

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a (jelen ÁSZF-ben ismertetett fogalmak, ismeretek mellett) magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ide vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

Szerzői-jogi védelem

 

A Kolorcity Fesztivál, ezzel együtt a www.kolorcity.hu weboldalon található grafikai elemek, videók, egyéb megjelenítési elemek szerzői jogvédelem alá tartoznak, azokat a Szolgáltató engedélye nélkül tilos felhasználni, nyomtatni, reprodukálni. A korlátozás nem terjed ki azokra a dokumentumokra, melyeket a Szolgáltató, a Felhasználó, illetve Igénybe vevő számára rendelkezésre bocsájt. Ilyen dokumentum például a sikeres vásárlás után letölthető és kinyomtatható jegy PDF formátumban.

 

Felhasználó és igénybe vevő felelőssége

 

A www.kolorcity.hu weboldalon lévő szolgáltatás igénybevétele, illetve folyamata feltételezi az Igénybe vevő részéről az alapvető technikai és műszaki korlátok és lehetőségek ismeretét, ezekkel esetlegesen együtt járó hibalehetőségek előfordulásának tudomásul vételét is. A weboldal védett minden általános támadás ellen, viszont az Igénybe vevő kapcsolódó eszközét (számítógép, laptop, mobiltelefon, tablet stb.) támadó vírusok, spywarek, ártó szoftverek okozta kárért, az ilyen típusú kárból fakadó esetleges weboldal, illetve jegyvásárlás hibáért a Szolgáltatót nem terheli felelősség, így mindenképpen javasoljuk a következőket:

Operációs rendszer frissítése, ugyanis a legfrissebb verziók több biztonsági javítást is tartalmazhatnak.

Vírusírtó és spyware eltávolító, szűrő programok beszerzése, telepítése.

 

A Felhasználó, illetve Igénybe vevő a weboldalt saját felelősségére, ismerve a kockázatokat használhatja, a Szolgáltató minden felelősségtől mentes a weboldal felhasználói, igénybe vevői által tanúsított esetlegesen akár negatív magatartással kapcsolatban. A felhasználó a weboldal használata során harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül sem közvetett módon nem sértheti.

 

A Szolgáltató a weboldal technikai elemeit, azok működését, a Felhasználók, illetve Igénybevevők által a weboldal használata során elérhető tartalmakat jogosult, de nem köteles ellenőrizni, illetve jogosult jogellenes tevékenységek felderítésére is.

 

ÁSZF hatálya

 

Jelen ÁSZF 2016.06.03. napjától, egészen annak módosításáig, visszavonásáig hatályos.

 

Adatkezelés és adatvédelmi nyilvántartás

 

Az adatok kezelésével és tárolásával kapcsolatos, Szolgáltatót terhelő kötelezettségeket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt.

 

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-91781/2015,

Jelen ÁSZF több pontjában is hivatkozik az adatvédelemre, ezzel egy általános tájékoztatást adva a Szolgálta adatkezeléséről. Adatvédelmi szabályzat a jelen ÁSZF mellékletét képezi.

A jegyvásárlás vagy nevezés során megadott adatokat 3 hónapig tároljuk esetlegesen felmerülő jogviták miatt.

 

5. Megvásárolható termékek (jegyek), szolgáltatás ismertetése

 

A termék (jegy) bemutatása általánosan

 

A www.kolorcity.hu/jegy webcím alatt, illetve ezen belül az “online jegyértékesítés”-t aktiválva lehetőség nyílik a Felhasználók számára jegyet vásárolni. A jegyvásárláshoz nem szükséges regisztráció, a jegy megvétele, foglalása egy elektronikus űrlap kitöltésével történik. A termék (jegy) az online jegyvásárlást leszámítva a helyszínen is megvásárolható, amennyiben idő előtt nem kerül a teljes jegykészlet megvásárlásra. A jegyek száma korlátolt, az online megvásárolható jegyek is korlátozott számban vásárolhatók meg. A korlátokat az alábbi ÁSZF összefoglalja, a jegytípusok mellett feltüntetve. A weboldal jelzést küld és megállítja a jegyvásárlási folyamatot, amennyiben egy igénybe vevő többet szeretne vásárolni az adott, raktáron lévő készletnél.

A weboldalon feltüntetett jegyminták csak a grafika részei, illusztrációk, a valóságban, mind az offline, mind az online jegynél a jegyek megjelenése, formája eltérő.

 

A termék (jegy) árazása

 

A weboldalon a végleges, azaz bruttó árak kerülnek feltüntetésre minden esetben, azaz tartalmazzák az ÁFA-t. A jegy megvásárlása egyéb költséggel nem jár.

 

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a honlapon forgalmazott szolgáltatások árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

 

A jegyek tulajdonságai, paraméterei

 

A weboldalon többféle jegytípust vagy bérletet lehet vásárolni, azaz egy jegy nem kizárólagosan egy rendezvényre érvényes. Minden egyes jegyen a weboldalon is fel van tüntetve a helyszín, illetve az esemény, melyre az adott jegyek érvényesek.

 

A jegyek FIX darabszámmal, korlátozott számban érhetőek el, mely darabszám limitről, illetve annak esetleges átlépéséről a felhasználót a vásárlás véglegesítése előtt, minden esetben tájékoztatja a weboldal.

 

A jegyek eltérő árazásúak, az adott rendezvénynek megfelelően, illetve eltérő napra szólnak.

 

Az online jegyvásárlás, az adott esemény előtti, előző nap éjfélig lehetséges, a rendezvény napján már nincs lehetőség online jegyvásárlásra. A szolgáltató, illetve a weboldal erről is tájékoztatja a felhasználót (grafikai elemmel ).

 

A jegyeken, a feltüntetett ár minden esetben ÁFÁ-val terhelt, végleges, felhasználó, illetve jegyvásárló által fizetendő ár. Ugyanez igaz az összesítésre, bármilyen ár megjelölésére a weboldalon.

 

A jegyértékesítésért jutalékot vagy kezelési költséget nem számolunk fel.

 

Amennyiben akciós ár kerülne bevezetésre valamelyik eseménnyel, helyszínnel kapcsolatban, a Szolgáltató teljes körűen, időben tájékoztatja róla a felhasználót.

 

A jegyvásárlás menete

 

A www.kolorcity.hu/jegy illetve az “online jegyértékesítés” alatt több lépcsőben lehetséges a jegyvásárlás.

 

Első lépésben kiválasztja a felhasználó az általa megvásárolni kívánt jegyeket, illetve megadja darabszámukat. Ekkor összesítve látja ugyanazon a képernyőn a fizetendő összeget. Ez már ÁFÁ-val terhelt összeg. Ha úgy ítéli meg, hogy megfelelően válogatta össze a jegyeket, a “MEGVESZEM”- gombra nyom.

 

Ezzel, az “Adatok megadása” lépcsőhöz kerül, itt meg kell adnia az azonosításhoz szükséges adatait. A következő adatok kötelező adatok (ezeket az adatokat harmadik félnek nem adjuk ki, a jegy beazonosításához szükséges főleg akkor, amennyiben a beléptetéskor valamilyen probléma merülne fel a vonalkóddal ):

 

Név

E-mail cím

E-mail cím újra

Telefonszám

Ország

Irányítószám

Város

Utca/házszám

 

Ha ezzel elkészült, “Tovább az adatok ellenőrzésére” kell kattintania.

 

Amennyiben az igénybe vevő helyesen töltötte ki az adatokat, az ellenőrzéshez kerül, ahol áttekintheti a megadott adatait. Ha nem megfelelő, akkor vissza tud lépni, és tudja szerkeszteni a beírt adatait.

 

Ha megfelelő, akkor a “Fizetés”-re kattintva, az OTP fizetési felületére, webshopjába irányítjuk a felhasználót, ahol kifizetheti a megvásárolt jegyeket, ezzel véglegesítve vásárlását. Ezután visszakerül a kolorcity.hu weboldalra, ahol sikeres fizetés esetén ezzel kapcsolatos, sikertelen esetén a sikertelen fizetéssel kapcsolatos értesítést kap. A fizetés elvégzésére 5 perc áll rendelkezésére.

 

Sikeres fizetés esetén letöltheti a jegyeket PDF formátumban. Minden jegy egy A4-es dokumentum, vonalkóddal és egyértelmű azonosíthatósággal ellátva. Ezt az igénybe vevő 2. lépésben duplán, helyesen megadott e-mail címére is megküldi a Szolgáltató, ezáltal a későbbiekben onnan is letölthető formában.

 

Sikertelen fizetés esetén a jegyek feloldódnak, tehát akár más által is újra megvásárolhatók lesznek. Ilyenkor, amennyiben még mindig igényt tart a jegyre, a folyamatot teljes egészében újra kell kezdenie.

 

Fizetési lehetőségek, átvétel

 

A weboldal a jegyek fizetéséhez átirányít az OTP Bank webshopjába, ahol lehetősége van a Felhasználónak többféle bankkártyával véglegesíteni a fizetést. Erre vonatkozó adatok, feltételek, lehetőségek részletesen megtalálhatóak az OTP ezzel kapcsolatos weboldalán, illetve a weboldalon található dokumentumokban, mely a következő linkről elérhető:

 

https://www.otpbank.hu/static/portal/sw/file/otp_vasarloi_tajekozato_altalanos_kartyas_fizetesrol.pdf

 

A jegy sikeres fizetés után letölthető a weboldalról, illetve a megadott e-mail címről. A véglegesítés, illetve jegy képernyőn való megjelenése, e-mail címre való kiküldése átvételnek és a szerződés létrejöttének számít, attól függetlenül, hogy az igénybe vevő azt ténylegesen letölti-e vagy sem. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltatói visszaigazolásnak minősül jelen esetben a jegy megküldése e-mail címre, illetve a jegy, valamint annak letöltési lehetőségének sikeres fizetés utáni megjelenítése. Az igénybe vevő ezzel kapcsolatos mulasztása miatt a Szolgáltatót nem terhelheti felelősség.

 

A Szolgáltató köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg legalább az egyik, jelen ÁSZF-ben megnevezett formájában, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Ilyen esetekben panasszal a megadott ügyfélszolgálati elérhetőségeken lehet élni.

 

Jegyek érvényesítése, feldolgozás, teljesítés

 

Egy jegy, illetve jegyvásárlás akkor válik érvényessé, amikor a www.kolorcity.hu/jegy aloldalán végig követve a jegyvásárlás folyamatát a Felhasználó minden űrlapot helyesen kitöltött, illetve elfogadta jelen ASZF tartalmát, önmagára nézve kötelezőnek ismerte el azt, illetve amint mindezek után kifizeti a vásárlás összegét és a Szolgáltató vissza is igazolja ezt felé, illetve elérhetővé teszi számára a jegyet nyomtatható formátumban.

 

A Szolgáltató jogosult visszautasítani a foglalási igényt, amennyiben az igénybe vevő helytelenül tölti ki az adatait, esetlegesen a weboldalt nem rendeltetés szerűen használja, illetve, ha megállapítható, hogy visszaélés, vagy esetleg szándékos károkozás történik.

 

A jegyeket az adott rendezvényre szóló jegy esetében, a rendezvényt megelőző nap 24:00 órájáig lehet megvásárolni. A szolgáltató minden nap éjfélkor zárást végez és összesíti, feldolgozza a megvásárolt jegyeket, valamint továbbítja azokat a beléptető pontokhoz.

 

A sikeres fizetés után darabonként A4-es oldalra kerülnek kiállításra a jegyek, PDF formátumban, amelyek ezután kinyomtathatóak. A jegyeket érvényesíteni az adott napon, adott esemény előtt lehet belépéskor, kapunyitás után, amely rendezvényenként eltérő lehet.

 

Az igénybe vevőnek a megvásárolt jegyet kinyomtatott formában magával kell hoznia a rendezvényre és fel kell mutatnia belépéskor. Amennyiben ezt nem teszi meg, a Szolgáltató nem kötelezhető arra, hogy engedje be helyszínen lévő érvényes jegy nélkül a rendezvény helyszínére. Minden jegy vonalkóddal ellátott, egyedi azonosításra alkalmas számmal ellátott jegy, melyet beléptetéskor a Szolgáltató által megbízott beléptetők leolvasnak, illetve érvényesítenek.

 

Ha Szolgáltató a jegyvásárlás, illetve jegykiadás által vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a meghatározott termék, illetve esemény nem áll rendelkezésére ( pl. elmarad a koncert ), köteles erről az Igénybe vevőt haladéktalanul tájékoztatni a megadott elérhetőségein, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

 

Számlázás

 

2018-tól a felületen történő vásárlást, nevezést követően a rendszer elektronikus számlát állít ki (szamlazz.hu), melyet a vásárló e-mailben is megkap a megadott címre.

 

Szerződés és annak kötöttsége, visszaigazolás

 

A jegyvásárlás, ezzel együtt a jegyrendelés leadása és annak kifizetése elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, melyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak az irányadóak.

 

Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződésekre, azaz amennyiben a szerződés fogyasztó és vállalkozás között jön létre a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya érvényes, illetve a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezései is irányadóak. Fogyasztónak számít az üzleti tevékenysége, szakmája, önálló foglalkozási körén kívül eljáró természetes személy.

 

A szerződés időtartama határozott idejű, a jogviszony fennállása idejéig tart ( azaz addig, amíg az igénybe vevő a jegyét nem érvényesíti. Amint érvényesítette a jegyét adott rendezvényre való belépéskor, a szerződés megszűnik ).

 

A Szolgáltató sikeres fizetés esetén két helyen teszi elérhetővé, letölthetővé a jegyeket (nyugtát). Azonnal visszaérkezés után az igénybe vevő letöltheti a weboldalról a vásárolt jegyeit, illetve a Szolgáltató a tranzakcióról e-mailben is értesíti az igénybe vevőt, mely e-mail mellékleteként csatolja a vásárolt jegyeket is.

 

Ez a visszaigazoló e-mail tartalmazza:

 

A rendezvény nevét

A rendezvény idejét

A rendezvény helyszínét

A vásárló teljeskörű ( weboldalon megadott ) adatait

A vásárolt jegyeket

A Szolgáltató azonosítására szolgáló adatokat.

 

Amennyiben az Igénybe vevő hibás adatot észlel, esetlegesen nem érkezik meg számára a visszaigazoló e-mail, azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni a Szolgáltató felé jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségek egyikére. A jegy megvásárlásával, illetve a Szolgáltató által visszaigazolással a Szolgáltató és az Igénybe vevő között a visszaigazolt megrendelés, illetve jelen ÁSZF tartalmával egyező, szolgáltatás adásvételre irányuló szerződés jön létre.

 

 

Ez a jogügylet maga a szerződés, melyre jelen ÁSZF több helyen is hivatkozik, mely szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

 

FONTOS FIGYELMEZTETÉS: az ÁSZF felhívja az igénybe vevő figyelmét, hogy körültekintően és időben nézzen szét az e-mail postafiókjában. Amennyiben nem kapja meg az Igénybe vevő a visszaigazoló levelet, akkor tekintse át a “SPAM” azaz szemét könyvtárát is, ugyanis némelyik e-mail szolgáltatónál elképzelhető, hogy oda kerül a levél.

 

Amennyiben levelét nem találja, esetlegesen technikai akadályba ütközik a letöltés során, akkor az igénybe vevő köteles a Szolgáltató felé, jelen ÁSZF által megadott ügyfélszolgálati e-mail címre bejelenteni, ezáltal értesíteni a Szolgáltatót a hibáról. Amennyiben ezt nem teszi meg, későbbiekben nem hivatkozhat a Szolgáltató késedelmére vagy nem teljesítésére. Amennyiben a felhasználó ezt nem teszi meg és a jegye egy idő után törlődik az e-mail fiókjából, ebben az esetben a jegy hiánya miatt a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

 

 

6. Tájékoztatás a fogyasztók és vállalkozás közötti szerződésekre vonatkozóan

 

6.1 A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. §-a szerinti, a fogyasztók és vállalkozás közötti, távollévők között kötött szerződésekre vonatozóan a szerződéskötést megelőző tájékoztatás:

 

A Szolgáltató (vállalkozás) nevét és további adatait az ÁSZF 2. pontja tartalmazza. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről szóló információkat az ÁSZF 8. pontja és egyetlen melléklete tartalmazza. A teljesítés feltételei az ÁSZF 5. pontjában kerültek összefoglalásra. A panaszkezelés helyszíneit az ÁSZF 2. pontja tartalmazza, rendelkezéseit pedig az adott panaszlehetőségekkel az ÁSZF egésze, azaz adott pontjai tartalmazzák.

 

A szerződéshez kifizetett összeg, illetve ellenszolgáltatás adóval megterhelt költségeit az ÁSZF 5. pontja tartalmazza. A Szolgáltató kizárólag határozott időre szóló jegyet, szerződést alkalmaz, mely a foglalás időpontjáig érvényes, azaz addig, amíg a jegyet nem érvényesíti, illetve addig, amíg a rendezvény megrendezésre nem kerül. A szerződés nem alakul át határozatlan időtartamúvá, a rendezvény lejártát követően a jegy, illetve a szerződés hatályát veszti. A Szolgáltató maga emelt díjas szolgáltatást nem alkalmaz. A Szolgáltató nem végez olyan tevékenységet, amelynek során termék visszaküldésére kerülhetne sor.

 

Az Igénybe vevő a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének l) pontja alapján az elállási illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, amennyiben a Belépőjegy (napijegy) egy adott időpontra (adott napra) szól.

 

( 29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát – l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki; )

 

A kellékszavatosságról, termékszavatosságra az ÁSZF 7. pontja rendelkezik. A Szolgáltató minden munkanapon 08 órától 16 óráig telefonos ügyfélszolgálatot működtet az ÁSZF 2. pontjában meghatározott telefonszámon és e-mail címen. A Szolgáltatót jótállási kötelezettség nem terheli. Az Igénybe vevő nem kér letétet, egyéb pénzügyi biztosítékot. A Szolgáltató a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek nem aláírója, annak nem vetette alá magát.

 

6.2 A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerinti, a fogyasztók és vállalkozás közötti, távollévők között kötött szerződésekre vonatozóan az elállásra vonatkozó szabályok:

 

Elállás joga

 

A Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében az

 

igénybe vevő a megrendelt termék (jegy) kézhez vételétől számított 14, azaz tizen­négy napon belül indoklás nélkül elállhat.

 

Az elállási jog gyakorlásának menete szerint a jelen ÁSZF-ben is megadott ügyfélszolgálati elérhetőségeinken írásban az igénybe vevőnek időben jeleznie kell az elállást, visszaváltási igényét, illetve a fogyasztó elállási jogát a jelen ÁSZF mellékletét képező nyilatkozatminta felhasználásával vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozattal és ezen okirat, nyilatkozat megküldésével gyakorolhatja.

 

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát e rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta e vagy sem. A Szolgáltató köteles e-mailben visszaigazolni a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését abban az esetben is, ha írásban került benyújtásra az elállás. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként kell, hogy postára adja, hiszen csak így bizonyítható hitelt érdemlően a feladás dátuma.

 

Az elállás költségei

 

Az elállást tartalmazó értesítés a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött levelet nem áll módjában átvenni. Az elállást benyújtásakor a Fogyasztót postaköltségen kívül más költség nem terhelheti.

 

Ha a Fogyasztó érvényes elállást nyújt be a Szolgáltató felé, legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által kifizetett szolgáltatás költséget. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételét kéri.

 

A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog

 

Nem illeti meg elállási jog:

 

Amennyiben a teljesítés megtörtént, azaz szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó előzetes beleegyezésével kezdte meg, illetve ha a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a teljesítést követően felmondási jogát elveszíti. Jelen ÁSZF elfogadásával a Fogyasztó, illetve Igénybe vevő ezt tudomásul veszi.

 

Amennyiben az Igénybe vevő a foglalás időpontját követő 48 órán belül a foglalását nem mondta le, vagy időpontját és/vagy a résztvevő személyek számát nem módosította.

 

Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, az elállásra nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ

 

Szolgáltató elállása

 

Joga van a Szolgáltatónak az időpont lefoglalását követő 48 órában elállni a szerződéstől. Amennyiben ezzel a jogával él, köteles erről a Fogyasztót, illetve Igénybe vevőt írásban tájékoztatni. Ilyen elállást a következő esetekben tehet:

 

Amennyiben valamilyen előre nem várható hírtelen felmerülő technikai hiba miatt a jegyvásárlás esetleg online hibásan működik (azaz például több jegy kerül eladásra, mint amennyi férőhely van .

 

Amennyiben ugyancsak rajta kívül álló okokból a rendezvény esetlegesen elmarad. Ebben az esetben a Fogyasztó, illetve Igénybe vevő érdekeit nézve az elállás joga nem kizárólagosan 48 óra, hiszen mindkét fél érdeke, hogy az Igénybe vevőt ne érje kár. Mivel önhibáján kívül történik az elállás, így bármikor megtérítheti az Igénybe vevő kárát.

 

Ezekben az esetekben a következő lehetőségeket kínálja fel:

 

Visszatérítheti a megvett jegy, illetve jegyek árát

Felajánlja, hogy más rendezvényre érvényesíti, illetve kicseréli a jegyeket

 

 

7. Szavatosság és hibás teljesítés

 

Az Igénybe vevő az ÁSZF elfogadásával együttesen elfogadja a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (elérhető: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300005.TV ) XXIV. Fejezetének Hibás teljesítésre, kellékszavatosságra, termékszavatosságra, jótállásra vonatkozó rendelkezéseit. A következő pontokban bemutatott rendelkezésekben a kötelezett a Szolgáltatónak, a jogosult az Igénybe vevőnek felel meg. Az itt lévő rendelkezések értelemszerűen nem mindegyike alkalmazható jelen ÁSZF illetve jegyvásárlási lehetőség keretében. Jelen ÁSZF-el érintett szolgáltatásnak nem tárgya ingó dolog rendelkezésre bocsátása, így az érintett szolgáltatás keretében termékszavatosság iránti igény nem érvényesíthető.

 

Hibás teljesítés általános szabályai a Ptk szerint:

 

6:157. § [Hibás teljesítés]

 

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

 

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

 

6:158. § [Hibás teljesítési vélelem]

 

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

 

Kellékszavatosság a Ptk szerint:

 

“6:159. § [Kellékszavatossági jogok]

 

(1) Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

 

(2) Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint

 

a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

 

b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (4) bekezdés szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

 

(3) Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

(4) A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

 

6:160. § [Áttérés más kellékszavatossági jogra]

 

A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

 

6:161. § [Eltérés a jogosult által megjelölt kellékszavatossági jogtól]

 

A bíróság a jogosult kérelméhez nincs kötve, de nem kötelezhet olyan kellékszavatossági jog teljesítésére, amely ellen mindegyik fél tiltakozik.

 

6:162. § [A hiba közlése]

 

A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni.

 

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

 

A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

 

6:163. § [A kellékszavatossági igény elévülése]

 

A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.

 

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

 

Ha a szerződés alapján szolgáltatott dolog ingatlan, a kellékszavatossági igény a teljesítés időpontjától számított öt év alatt évül el.

 

Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.

 

A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

 

6:164. § [A szavatossági jogok érvényesítése kifogásként]

 

A jogosult kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült.

 

6:165. § [Az érvényesített szavatossági igény terjedelme]

 

A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte.

 

Ha a jogosult a szavatossági igényét a dolognak – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 

6:166. § [Költségviselés]

 

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik.

 

Ha a dolog meghibásodásában a jogosultat terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

 

6:167. § [A kötelezett gazdagodási igénye]

 

Ha a dolog kicserélésére az elévülés nyugvása miatt a kellékszavatossági határidő jelentős részének eltelte után kerül sor, és ez a jogosult számára számottevő értéknövekedést eredményez, a kötelezett a gazdagodás megtérítésére tarthat igényt. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben e rendelkezést nem lehet alkalmazni.

 

Kicserélés vagy elállás esetén a jogosult nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye”

 

Termékszavatosság a Ptk szerint

 

“6:168. § [Termékszavatossági igény]

 

(1) Vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (ezen alcím alkalmazásában: termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

(2) Ezen alcím alkalmazásában gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

 

(3) A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

 

a)a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

 

b)a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

 

c)a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

 

(4) Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

 

6:169. § [Közlési és igényérvényesítési határidők]

 

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

 

A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

 

6:170. § [Termékszavatosság tulajdonosváltozás esetén]

 

A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.”

 

Jótállás a Ptk szerint

 

“6:171. § [Jótállás]

 

Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

A jótállás a jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti.

 

6:172. § [Jótállási jogosultság tulajdonosváltozás esetén]

 

A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben.

 

6:173. § [A jótállási igény érvényesítése]

 

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

 

A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.”

 

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz egyéb előírásokat, , de jelen ÁSZF-nek, illetve szolgáltatásnak nem tárgya tartós fogyasztási cikk rendelkezésre bocsátása, így ezzel kapcsolatos jótállás iránti igény sem gyakorolható.

 

Kártérítési igény

 

“6:174. § [Kártérítés kellékhibás teljesítés esetén]

 

A kötelezett köteles megtéríteni a jogosultnak a hibás teljesítésből eredő kárát, kivéve, ha a hibás teljesítést kimenti.

 

A hibás teljesítéssel a szolgáltatás tárgyában bekövetkezett károk megtérítését a jogosult akkor követelheti, ha kijavításnak vagy kicserélésnek nincs helye, vagy ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. E kártérítési igény a kellékszavatossági jogok érvényesítésére meghatározott határidőn belül évül el. A jogosult kártérítési igényét az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kártérítési igény elévült.”

 

Jogszavatosság a Ptk szerint

 

“6:175. § [Jogszavatosság a jogszerzés akadálya miatt]

 

Ha tulajdonjog, jog vagy követelés visszterhes átruházására irányuló kötelezettség esetén a tulajdonjog, más jog vagy követelés megszerzését harmadik személy joga akadályozza, a jogosult köteles a kötelezettet megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a jogosult elállhat a szerződéstől és kártérítést követelhet.

 

Ha a kötelezett jóhiszemű volt, a szerződés megkötéséből eredő károkat köteles megtéríteni.

 

6:176. § [Jogszavatosság a jogszerzés korlátozott volta miatt]

 

Ha tulajdonjog, más jog vagy követelés visszterhes átruházására irányuló kötelezettség esetén a tulajdonjog, más jog gyakorlását vagy a követelés megszerzését harmadik személy joga korlátozza vagy értékét csökkenti, a jogosult megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet.

 

A határidő eredménytelen eltelte után a jogosult a tehermentesítést a kötelezett költségére elvégezheti.

 

Ha a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a jogosult a szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet, vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a jogosultat akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a jogosult nem kívánja a dolog tehermentesítését.

 

Ha a kötelezett jóhiszemű volt, a szerződés megkötéséből eredő károkat köteles megtéríteni.

 

Nem illetik meg ezek a jogok a jogosultat, ha a szerződés megkötésekor tudta vagy tudnia kellett, hogy korlátozástól mentes tulajdonjogot, jogot vagy követelést nem szerezhet, kivéve, ha a kötelezett a tulajdonjog, más jog vagy követelés korlátozásmentességéért kifejezetten szavatosságot vállalt.”

 

A hibás teljesítés különös szabályai a Ptk szerint

 

“6:177. § [Hibás teljesítés eredmény létrehozására irányuló szerződéseknél]

 

(1) Ha a kötelezett valamely dolog vagy munkával elérhető más eredmény létrehozására vállal kötelezettséget, a hibás teljesítésre vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell, azzal, hogy

 

a)a kicserélésen a munkával elérhető eredmény részben vagy egészben való újbóli teljesítését kell érteni; és

 

b)a kijavítás vagy a szolgáltatás részben vagy egészben való újbóli teljesítése – a jogosult szerződésszerű teljesítéshez fűződő érdekei figyelembevételével – a munkával elérhető eredmény létrehozásának az eredetileg vállalthoz képest eltérő módjával is megvalósulhat; az ebből eredő többletköltségek a kötelezettet terhelik.

 

(2) A kötelezett mentesül a hibás teljesítés jogkövetkezményei alól, ha a hiba a jogosult által adott

 

a)anyag alkalmatlanságára vagy hibájára;

 

b)adat hiányosságára vagy hibájára; vagy

 

c)utasítás célszerűtlenségére vagy szakszerűtlenségére vezethető vissza