ÁSZF

Általános Szerződés Feltételek
www.kolorcity.hu

 

I. Általános rendelkezések

 

A Szolgáltató adatai:

 

A Szolgáltató neve: Barcika Art Nonprofit Kft.

Székhelye és postai címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 5.

Nyilvántartó hatóság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: Cg. 05-09-016036

Adószáma: 14408542-2-05

Honlapjának címe: www.kolorcity.hu

Telefonos ügyfélszolgálat: +36 48 310 116

Ügyfélszolgálat e-mail címe: info@kolorcity.hu

Panaszkezelés helye és elérhetőségei: +36 48 510 222; titkarsag@barcikaart.hu;

Munkanapokon 08.00 - 16.00 óra között

Tárhely szolgáltató neve: Tárhely.eu Szolgáltató Kft.

Tárhely szolgáltató székhelye: 1144 Budapest, Ormánság u. 4.

Tárhely szolgáltató e-mail címe:  support@tarhely.eu

NAIH azonosító: NAIH-91781/2015

 

 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Szolgáltató, valamint az internetes rendszerét használó természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: Vásárló) között belépőjegyek megvásárlására, versenynevezésre vonatkozó szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Szolgáltató, a rendezvény szervezője és a Vásárló között keletkező jogokat és kötelezettségeket.
   
 2. A Szolgáltató on-line internetes rendszert (a továbbiakban: Rendszer) üzemeltet elsősorban különböző színházi-, zenei-, sport és egyéb eseményekre (a továbbiakban: Rendezvény) szóló belépőjegyek és bérletek (a továbbiakban: Belépőjegyek) megvásárlásának elősegítésére. A Szolgáltató így a Vásárlók részére a Rendszerében fellistázott Belépőjegyek online megvásárolhatóságát biztosítja (a továbbiakban: Szolgáltatás).
   
 3. A Szolgáltató tevékenysége a Rendezvény szervezése és lebonyolítása. A Rendezvény a meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása a Szolgáltató kötelezettsége. A Szolgáltató felelősséget vállal a megvásárolt Belépőjeggyel látogatott Rendezvényen fellépő művészek, sportolók, más előadók szereplése, illetve előadás minősége, lebonyolítása, megvalósulása vagy elmaradása kapcsán. A Szolgáltató által szervezett előadásokra, kulturális-művészeti produkciókra érvényes Belépőjegyeket és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat a Szolgáltató saját nevében értékesíti. A Belépőjegyek ellenértékéről szóló számlát a vásárló a Szolgáltatótól kapja meg.
   
 4. A Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amelyhez engedély szükséges és ezáltal engedélyköteles.
   
 5. A weboldalon 18. életévét betöltött természetes személy, valamint jogi személyvásárolhat. A Vásárló a "Megveszem" gomb megnyomásával fogadja el a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, egyben jelen ÁSZF rendelkezéseit. A szerződés létrejöttével a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket - így különösen az ÁSZF II. pontjában foglalt tájékoztatást - megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben valamint az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott körben hozzájárult.
   
 6. A létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, a szerződés létrejöttét a vásárló által megadott, elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz. A vásárló által begépelt adatok, a termékre vonatkozóan a Szolgáltató rendszerében őrzött adatok, a tranzakció banki visszaigazolása, illetve az ÁSZF szövegezése együttesen alkotják az írásbeli szerződést. A jelen pont szerinti szerződés harmadik személyek számára nem hozzáférhető, a szerződés nem kerül iktatásra.

 

 1. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre. A szerződésre a magyar jog szabályai alkalmazandók, az esetleges jogvitákban a felek kikötik a magyar joghatóságot.

 

 1. A Szolgáltató tájékoztatja Vásárlót és Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Szolgáltató a Vásárlót a változások www.kolorcity.hu oldalon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal.

 

II. A 45/2014. (II. 26) Korm. rendelet 11. §-a szerinti, a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozóan a szerződéskötést megelőző tájékoztatás

 

1. A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót az alábbi adatokról. Kérjük kedves Vásárlóinkat, hogy a jegyvásárlás előtt ezeket az adatokat tanulmányozzák át, és kizárólag ennek ismeretében vásároljanak (a jogszabály szóhasználatával: "kössenek szerződést")!

 

a) A szolgáltatás, vagyis a Rendezvény lényeges tulajdonságai megtalálhatók a Rendezvény adatlapján. Az adatlapon teljes körű tájékoztatás található az éppen elérhető jegyekről és azok áráról, bruttó formában (tartalmazza az esetenként fizetendő ÁFÁ-t), utalással a törvényes magyar fizetőeszközre, "Ft" formátumban. A Szolgáltató nem árusít olyan termékeket, amelyekre jellegéből adódóan nem lehetne előre észszerűen kiszámítani az árat, valamint olyan terméket, amelyre az egységár feltüntetését a jogszabályok megkövetelnék (többféle kiszerelésben kapható vagy több darabos termékek). Az adatbeviteli hiba miatt elírt ár feltüntetésért a Szolgáltató kizárja a felelősségét, és nem köteles az adatbeviteli hibásan felvitt áron eladni a Belépőjegyet. A Szolgáltató weblapján a Vásárló regisztráció nélkül megtekintheti az előadások adatait, Belépőjegy vásárlásához regisztráció nem szükséges.


b) A szolgáltató neve az I. pontban található.


c) A vállalkozás székhelye, postai címe, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levelezési címe az I. pontban található. Jegyértékesítés esetén a Szolgáltató saját nevében jár el. A Szolgáltató neve és postai címe az esemény illetve rendezvény leírásánál megtalálható. A Szolgáltató neve és más azonosítási adatai a Belépőjegy elülső oldalán is szerepelnek.

d) A Szolgáltató üzleti tevékenységének helye az I. pontban megjelölt Székhely. A fogyasztó a panaszait a Szolgáltató I. pontban megjelölt bármely elérhetőségére címezheti.

e) A szerződés szerinti termékért, illetve szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás általános forgalmi adót tartalmazó teljes összegét a vásárlási felület ún. "jegyértékesítési" oldala tartalmazza, megjelölve a bruttó jegyárakat. Az itt feltüntetett bruttó árakon felül a fogyasztónak további költsége nem merülhet fel.


f) A Szolgáltató határozatlan időre szóló vagy átalánydíjas szerződést nem alkalmaz. Az ellenszolgáltatás összege az adott vásárlásra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza.

g) A vásárlás lebonyolítására szolgáló eszköz (mobiltelefon, telefon, internetkapcsolattal rendelkező számítógép, tablet stb.) internet-, mobil- vagy más elektronikus kapcsolatának, esetlegesen a speciális fizetési mód (pl. mobilfizetés) ellenértékeként a Vásárló egyéni előfizetői vagy más szerződése alapján a telekommunikációs szolgáltatója díjat számíthat fel. A Szolgáltató maga azonban emelt díjas szolgáltatást nem alkalmaz.


h) A feltüntetett árak az ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegét tartalmazzák magyar forintban kifejezve, bruttó árak, az ÁFA összegét magukban foglalják. A szolgáltatás jellegéből adódóan egységár feltüntetésére nincs mód. Az ellenszolgáltatás teljes összege valamennyi költséget tartalmazza. A Szolgáltató a megszokott bankkártyás fizetés mellett több fizetési módot elfogad, amelyek részletes leírását a Szolgáltató Vásárlói tájékoztatója, illetve a Fizetési tájékoztató tartalmazzák. A fizetés és az elektronikus jegy kézbesítése a Vásárló által megadott e-mail postafiókba gyakorlatilag valós időben, azonnal megtörténik. Az e-ticket kiszállítására nincs mód, azt a Szolgáltató elektronikusan kézbesíti. A szolgáltatás teljesítése automatikus, a teljesítési határidő azonnali. A panaszkezelésre vonatkozó szabályokat a jelen dokumentum XII. pontja tartalmazza.


i) A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről szóló információkat a jelen dokumentum VII. pontja és 2., 3. mellékletei tartalmazzák.

j) A termék visszaküldésének költségeiről szóló információkat a jelen dokumentum VII. pontja és 2., 3. mellékletei tartalmazzák.


k) A Szolgáltató olyan tranzakciókat nem bonyolít, amely során a fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlása miatt a fogyasztó köteles lenne megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

l) A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) bekezdése alapján az elállási jogát illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Rendezvényre szóló Belépőjegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának további feltételeiről szóló információkat a jelen dokumentum VII. pontja és 2., 3. mellékletei tartalmazzák.


m) A kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségeket a jelen dokumentum VIII. pontja és 4. melléklete részletezi.


n) A Szolgáltató minden munkanapon 10:00 órától 16:00 óráig telefonos ügyfélszolgálatot működtet, amely készséggel áll a Vásárlók rendelkezésére a +36-48-310-116 telefonszámon, illetve az info@kolorcity.hu e-mail címen.

A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve melléklete értelmében a Szolgáltató által értékesített termékkörre jótállási kötelezettség nem vonatkozik.


o) A Szolgáltató a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek nem aláírója és annak nem vetette alá magát.

p) A Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződés határozott időre jön létre, időtartama Belépőjegy vásárlása esetén a Rendezvény időpontjáig vagy a Rendezvény meglátogatásáig (pl. nem időpontra szóló kiállítási Belépőjegyek), más termékek esetében pedig termék átvételéig tart.

q) A szerződés határozatlan időtartamú szerződéssé nem alakul át.


r) A vásárlási folyamat során a Vásárlónak az ellenérték megfizetésén túlmenő kötelezettségei nincsenek.

s) Szolgáltató részére letétet vagy egyéb pénzügyi biztosítékot a Vásárló nem nyújt.

t) A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések: 
Az adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Az adattartalmat RAID technológiával több merevlemezen tároljuk a szervereken. Ha bármelyik merevlemez megsérül, a rendszer működőképes marad a megmaradt merevlemezekkel is. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.

u) A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége: 
A megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

v)  A fogyasztók panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes kormányhivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag.


w) A Vásárló (fogyasztó) jogosult panaszával békéltető testülethez fordulni. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a békéltető testület megkísérli a felek közötti egyezség létrehozását, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. Az eljárásra a Vásárló (fogyasztó) lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A Vásárló (fogyasztó) belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a Szolgáltató székhelye alapítja meg. Az eljárásra - a Vásárló (fogyasztó) erre irányuló kérelme alapján - az előzőek szerint illetékes testület helyett a Vásárló (fogyasztó) kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. Ha több Vásárló (fogyasztó) közösen terjeszt elő kérelmet, bármelyik kérelmezőre illetékes testület valamennyi kérelmezőre nézve illetékes. A békéltető testület illetékességi területe a testületet működtető kamara szerinti vármegyére (fővárosra) terjed ki. A békéltető testületi eljárás hivatalos nyelve a magyar. A békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről a jelen ÁSZF 5. számú mellékletében és a békéltető testülethez való fordulással kapcsolatos részletes tájékoztatás a jelen ÁSZF XII./5. pontjában található részletesen.

 

Felhívjuk az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező vásárlóink figyelmét, hogy amennyiben határon átnyúló fogyasztói jogvitájuk van - vagyis szokásos tartózkodási helyük nem Magyarországon van - úgy az interneten keresztül vásárolt termék, vagy szolgáltatás kapcsán igénybe vehetik az online vitarendezési platformot is. Az online vitarendezési platform elérhető az alábbi linken: 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

 

III. A Vásárló adatai

 

 1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárló megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Rendszerrel, vagy a Belépőjegyekkel történő bármilyen visszaélés esetén.

 

 1. A Vásárló kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a Rendszerben. A Szolgáltató kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért. A Szolgáltató a Vásárló által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult Vásárló valódiságát ellenőrizni. Olyan Rendezvények esetében, ahol a Szolgáltató a Belépőjegyeket névre szólóan bocsátja ki és azok nem átruházhatóak, a Szolgáltató jogosult a Vásárló adatait ellenőrizni.

 

 1. A Szolgáltató a Vásárló személyes adatait az Barcika Art Nonprofit Kft. Adatkezelési tájékoztatójában részletezett szabályok szerint kezeli.  Az Adatkezelési tájékoztató elérhető a vásárlási felület láblécében.

 

 1. A vásárlás során az ún. Jegyértékesítési oldalon a Vásárlónak lehetősége van a megrendelését módosítani, törölni, vagy újabb termékeket kiválasztani. Ezt követően ugyanitt adja meg a Vásárló a vásárláshoz szükséges adatait. Amennyiben az adatok javítása szükséges, azt a Vásárló korlátlanul megteheti, az ún. „Megveszem” gomb megnyomásáig. A fizetés - a választott fizetési módtól függően - a fizetési szolgáltató felületén történik (a bank adatbevivő felülete; az itt megadott adatokat a Szolgáltató nem ismeri meg, és nem tárolja).

 

 1. A szolgáltatás igénybevételével a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az adatokat továbbíthassa - az Barcika Art Nonprofit Kft. Adatkezelési tájékoztatójában részletezett szabályok szerint - az adatfeldolgozóknak.

 

 1. A személyes adatokat kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Szolgáltató az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló támadások által okozott esetleges károkért azonban a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

 

IV. Az internetes jegyvásárlás menete

 

 1. Az online vásárlási módokat a Szolgáltató saját online értékesítési felületén keresztül pénzintézet által biztosított biztonságos online fizetési felületen értékesíti. Ezen rendszerekben foglalásra nincsen lehetőség, azonban a Szolgáltató meghatározott körben ez alól kivételt tehet. A szükséges adatok megadását, jelen ÁSZF, illetőleg az esetleges további Termékekre vagy Szolgáltatásokra vonatkozó szerződéses feltételek elfogadását és a sikeres banki tranzakciót követően a Szolgáltató e-mailt küld a Vásárló által megadott e-mail-címre, amely tartalmazza a pdf formátumú jegyet/jegyeket. Amennyiben a Jegye(ke)t vagy igazolásokat a Jegyvásárló technikai okokból kifolyólag nem kapta meg, úgy a Szolgáltató azokat a megadott email-címre a Vásárló erre irányuló jelzése esetén ismételten és díjmentesen megküldi. Tekintettel arra, hogy a vásárlást követően az e-mail Szolgáltató általi kiküldésével a vásárlás lezártnak, a Jegy/Jegyek átvettnek tekintendők, a vásárló kizárólagos felelőssége, hogy a Szolgáltató felé késedelem nélkül jelezze, ha a Jegyet vagy igazolást mégsem kapta meg. Minden egyes megvásárolt Jegyhez külön igazolás (voucher és/vagy egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás [például vonalkód]) tartozik, ezért a vásárló a letöltési felületen vásárlásonként a vásárolt Jegyek számától függően egy vagy több linket talál, e-mail formájában külön pdf formátumban kapja meg. A Szolgáltató a Rendezvény helyszínén egy darab igazolás (voucher, illetve egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás) ellenében egy darab karszalagot, illetve a Jegy jellegétől függően kapcsolódó (például VIP-) karszalagot ad ki, kivéve amennyiben adott jegy igénybevételéhez karszalag nem szükséges.

 

 1. Amennyiben a Vásárló a vásárlást követő néhány percen belül nem kapja meg a megvásárolt belépőjegyeket, ennek oka feltételezhetően kapcsolati hiba. Fontos, hogy ebben az esetben a Vásárló ne ismételje meg a tranzakciót, hanem haladéktalanul lépjen kapcsolatba a Szolgáltató Ügyfélszolgálatával (+36-48-310-116), amely a problémát orvosolja. Ugyanakkor felhívjuk Vásárlóink figyelmét arra, hogy ha 48 órán belül nem kapott visszaigazolást a megrendeléséről, úgy mentesül az ajánlati kötöttség alól, azaz a továbbiakban nem köti őt a megrendelése és nem köteles azt átvenni, kifizetni.

 

3.     A kiválasztott Belépőjegy darabszámának megjelölésével a Belépőjegy bekerül a kosárba.  A kosárba rakott Belépőjegy(ek) darabszámát a megrendelés végleges leadása előtt Vásárló tetszés szerint csökkentheti, növelheti vagy törölheti a kosárból. A megrendelésének elküldéséhez Vásárlónak szükséges megadnia a nevét, telefonszámát, e-mail címét (megerősítéssel), a számlázási és egyéb adatokat a Honlapon található webűrlap kitöltésével. Az ÁSZF elfogadását követően a „Megvásárlom” gombra kattintással a Vásárló átirányításra kerül a fizetési felületre. A fizetésre csak és kizárólag bankkártyával, a SimplePay felületen keresztül van lehetőség. A megvásárlás előtt a Vásárlónak lehetősége van a Kosár adatait ellenőrizni, és a megrendelt Belépőjegyet, vagy annak darabszámát, valamint az adatait módosítani, az esetleges adatbeviteli hibák javítani. Az adatbeviteli hibával leadott megrendelésért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik.

 

V. Vételár, fizetési feltételek

 

 1. A vételár kiegyenlítésére csak és kizárólag a SimplePay Online Fizetési Rendszeren keresztül bankkártyával kerülhet sor.

 

 1. A fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
   
 2. A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Szolgáltató a Vásárló által megadott e-mail címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a Vásárlót terheli a felelősség.

 

 1. A Belépőjegyek árának meghatározása a Szolgáltató hatáskörébe tartozik. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a Belépőjegyek vételárát, illetve a járulékos költségek mértékét. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra.

 

 1. A Belépőjegy árának „összesen” elnevezésű mezőbe való megjelenése nem kötelezi a Vásárlót vásárlásra. Amennyiben a Vásárló mégsem kívánja megvásárolni a kiválasztott Belépőjegyet, akkor azt a Belépőjegy darab elnevezésű blokkjából bármikor kiveheti, vagy akár az egész jegyértékesítést is törölheti, illetve amennyiben a „megveszem” elnevezésű mező jóváhagyása nem történik meg akkor a jegyértékesítési oldal elhagyásakor tartalma automatikusan törlődik.

 

 1. A Szolgáltatás keretében fizetés nélküli foglalásra nincs lehetőség. A fizetés és az elektronikus jegy kézbesítése a Vásárló által megadott e-mail postafiókba gyakorlatilag valós időben, azonnal megtörténik. Az e-ticket kiszállítására nincs mód, azt a Szolgáltató elektronikusan kézbesíti. A szolgáltatás teljesítése automatikus.  
   
 2.  A vásárlás elektronikus bizonylatait a Szolgáltató saját székhelyén, illetve a szerverek tárolására szolgáló szerverparkban (Tárhely.eu Szolgáltató Kft. 1144 Budapest, Ormánság u.4.) őrzi meg.

 

 1. A Vásárló a vásárlásról ún. e-számlát (elektronikus számlát) kap. Az elektronikus számla egy olyan számla, ami elektronikus jelek formájában tartalmazza a számla adatokat. Az elektronikus számla csak elektronikus formában állítható ki, továbbítható és tárolható, annak papír alapú módozata eredeti hiteles dokumentumként nem használható. A Szolgáltató az e-számlát a Vásárló által megadott adatok alapján, automatikusan, e-számla szolgáltató (számlázz.hu, üzemeltető: KBOSS.hu Kft., adószám: 13421739-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-101824, székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b). közbeiktatásával bocsátja ki.  A Vásárló a vásárlási folyamat megindításával kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja az e-számlát, illetve adatai átadását az e-számla szolgáltatója részére. Amennyiben a vásárló a számlán szerepeltetni kívánt vevői adatokat tévedésből helytelenül adta meg, és a számla ezzel a helytelen tartalommal került kiállításra, úgy a vásárlónak egy alkalommal lehetősége van a számla módosítását kérni. A számviteli és adózási kötelezettségekre és határidőkre tekintettel a módosítási igényt a számla teljesítési dátumának naptári hónapjában, valamint az azt követő naptári hónap 5. naptári napján belül szükséges jelezni. A vásárló a számlamódosítási igényét az ügyfélszolgálatnak (a info@kolorcity.hu címre) továbbított e-mailben kérheti.

 

 1.  SimplePay Online Fizetési Rendszer bankkártyás fizetés révén a Vásárló kényelmesen és biztonságosan vásárolhat a kolorcity.hu  weboldalon. A jegyek kiválasztása után Vásárló a simple pay üzemeltető felületre kerül irányításra, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. A Vásárlónak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál "fizetés bankkártyával" feliratra kattintson, majd a Bank fizetési szerverén a kártya számát,  lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját megadja. A Bank a VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro és American Express típusú kártyákat fogadja el. A simple pay használatával kapcsolatos bővebb tájékoztató olvasható a Honlapon a Fizetési tájékoztató menüpontban.

 

A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.

 

A bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a Bank hibaüzenetben közli a hiba okát. 

 

VI. Jegytípusok; a saját nyomtatású jegyekre (e-ticket) és mobil jegyekre vonatkozó speciális szabályok

 

 1. Jegytípusok:
  A weboldalon többféle jegytípust vagy bérletet lehet vásárolni, azaz egy jegy nem kizárólagosan egy rendezvényre érvényes. Minden egyes jegyen a weboldalon is fel van tüntetve a helyszín, illetve az esemény, melyre az adott jegyek érvényesek.
  A jegyek FIX darabszámmal, korlátozott számban érhetőek el, mely darabszám limitről, illetve annak esetleges átlépéséről a felhasználót a vásárlás véglegesítése előtt, minden esetben tájékoztatja a weboldal.

A jegyek eltérő árazásúak, az adott rendezvénynek megfelelően, illetve eltérő napra szólnak.
Az online jegyvásárlás, az adott esemény előtti, előző nap éjfélig lehetséges, a rendezvény napján már nincs lehetőség online jegyvásárlásra. A szolgáltató, illetve a weboldal erről is tájékoztatja a felhasználót.

E-ticket. A vásárlást követően a Szolgáltató egy e-mailt küld a Vásárló által megadott e-mail címre, amely kattintható link formájában, vagy csatolt mellékletként, vagy ún. landing page-en keresztül tartalmazza az e-ticketet. Az e-ticket egy teljes értékű elektronikus Jegy. Az e-ticketen lévő számsor és vonalkód az összes szükséges információt tartalmazza az elektronikus beléptetéshez. A vonalkódot a Rendezvény helyszínén belépéskor elektronikusan is ellenőrizhetik.

A fizetést követően az e-ticket kézbesítése a Vásárló által megadott e-mail postafiókba gyakorlatilag valós időben, azonnal megtörténik. Az e-ticket kiszállítására nincs mód, azt a Szolgáltató elektronikusan kézbesíti. A szolgáltatás teljesítése automatikus.
 

 1. Az e-ticketet a Vásárló a sikeres vásárlást követően saját maga töltheti le, és maga nyomtatja ki, azokat nem lehet sem személyesen a jegypénztárakban, sem postai úton átvenni. A kinyomtatott e-ticket abban az esetben használható fel, amennyiben azon a vonalkód és a vonalkód melletti kód jól olvasható.

 

 1. A saját nyomtatású jegyek elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a vásárlót terheli. Az e-ticket belépőjegyet a Vásárló köteles kinyomtatva a Rendezvényre magával hozni. Vásárló tudomásul veszi, hogy az e-ticket-en található vonalkódot a Szolgáltató a Rendezvény helyszínén elektronikusan ellenőrizheti, amely azt azonnal érvényteleníti. A beléptetés az első érvényesítés alapján történik. Így az az első jegy érvényes, amelyet a Szolgáltató beléptető-rendszere az adott vonalkóddal beléptetésre elfogadott. Minden további belépési kísérlet érvénytelen és ezért eredménytelen lesz, felmutatójától a belépés megtagadható függetlenül attól, hogy az érvénytelen jegyet felmutató személye megegyezik-e az eredetileg az e-ticket belépőjegyet vásárlóval. Az ilyen okból történő kizárás miatt Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.

 

 1. A Szolgáltató döntésének megfelelően egyes rendezvényekre a belépés lehetségessé válhat a megfelelő "okostelefonnal" rendelkező ügyfelek számára, a telefonjuk felmutatásával is. Ebben az esetben a Vásárló által a telefonjára letöltött alkalmazás (ún. elektronikus tárca) részére kézbesíti a Szolgáltató a belépőjegyet.

 

A teljes Általános Szerződési Feltételek letölthető .pdf formátumban.